Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.kochamptaki.pl


I.
1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.kochamptaki.pl prowadzony jest przez Sabinę Hankus , 43-300 Bielsko-Biała ul.Wyzwolenia 19/3 , NIP 6521358747
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

II. Sklep internetowy
1. Sklep jest wyobrędnioną częścią strony www.kochamptaki.pl, na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Produkty umieszczone w zakładce „Pokarm” obejmują pokarm, karmę dla ptaków. Produkty te nie nadają się do spożycia przez ludzi.
3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Sabina Hankus
5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

III. Klienci Sklepu
Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

IV. Składanie i przyjęcie oferty
1. Zamówienia Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
2. Zamówienia można składać całodobowo przez cały rok.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
4. Klient może anulować zamówienie telefonicznie/faksem pod numerem 660412548/338160079  lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej info@kochamptaki.pl do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
5. Sklep potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanego listu elektronicznego.
6. W przypadku gdy zamówienie obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu zamówienia.

V. Realizacja umowy
1. Umowy są realizowane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów:
a/ przy których podano inny termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie,
b/ o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji zostaje każdorazowo ustalony przez strony.
3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

VI. Formy płatności
1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:
a/ płatność przy odbiorze, w tym przy odbiorze osobistym oraz w przypadku wysyłki produktów tzw. opcja „za pobraniem”,
b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 51 1140 2004 0000 3102 7405 6018
c/ płatnośc online za pomocą firmy Dotpay
2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

VII. Wysyłka
1. Wysyłka produktów następuje za pośrednictwem:
a/ firmy Pocztex, gwarantowana dostawa do 48 godzin, w przypadku nieobecności odbiorcy kurier pozostawia awizo z odbiorem w placówce pocztowej Poczty Polskiej.W przypadku paczek o dużej wadze istnieje możliwość ponowienia przyjazdu kuriera, w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub nma nasz e-mail w tej sprawie.
b/ firmy kurierskiej UPS - na życzenie, prosimy o informację w uwagach.
2. Koszty wysyłki produktów pokrywa Klient.
3. O kosztach wysyłki Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
4. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 19. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerem 660412548 lub mailowy na adres info@kochamptaki.pl.

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
f) dostarczania prasy, 
g) usług w zakresie gier hazardowych.

IX. Reklamacje
1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego (konsument, przedsiębiorca) – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej info@kochamptaki.pl
2. Reklamacje rozpatrywane są:
- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody (w przypadku uszkodzenia produktu podczas wysyłki) i dowodu zakupu produktów Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru.
4. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

X. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Sabina Hankus, ul.wyzwolenia 19/3, NIP 6521358747
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane za zgodą Klienta w celu realizacji umów, a także w celach marketingowych Administratora danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi element niezbędny rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia realizację celów, o których mowa w ust. 2.
4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania (w tym uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) i usunięcia – kierując stosowne żądanie na adres Administratora danych, faxem pod nr 338160079 lub pocztą elektroniczną na adres info@kochamptaki.pl.

XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.kochamptaki.pl.
Zapisz się do naszego newslettera:
Akceptuję politykę prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kochamptaki, tj. w celu przesyłania mi informacji handlowych Kochamptaki drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.)